اخبار دروغ و شبکه وهابی تکفیری کلمه همدستی ایران و اسرائیل برای از بین بردن اهل سنت

اخبار دروغ و شبکه وهابی تکفیری کلمه همدستی ایران و اسرائیل برای از بین بردن اهل سنت