نقش شیطان در گمراهی انسان / جلسه ابلیس شناسی. قسمت اول

چگونه ابلیس کافر شد ؟ هدف ابلیس از مبارزه با انسان ؟ نقش اهل بیت عصمت و طهارت در عالم خلقت ؟ جریان مدیریتی شیطان در اغوا گری

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ریز موضوعات این فیلم عبارتند از:

نقش شیطان در گمراهی انسان
فایل اول مقدمه : هستی شناسی

چگونه ابلیس کافر شد ؟
هدف ابلیس از مبارزه با انسان ؟
نقش اهل بیت عصمت و طهارت در عالم خلقت ؟
جریان مدیریتی شیطان در اغوا گری
وحی نمودن شیطان به دوستانش
انسانهایی پست تر از شیطان
عالم سه مرتبه دارد : عالم جبروت و ملکوت و ناسوت
همه چیز از عالم بالا نازل میشود
موجودات بسیاری وجود دارد که قابل دیدن نمیباشند .
تمامی موجودات مادی در حال حرکت هستند
مشکل علم امروز این است که نمیتواند ماده را تعریف کند ...
شیطان را هم خدا آفریده است
ابلیس مخلوقی مختار که اراده فساده نموده است ..

 

ادامه در فایل بعد ...