الوهیت امامان شیعه شیعه و غلو در اهل بیت عصمت و طهارت قسمت دوم

الوهیت امامان شیعه شیعه و غلو در اهل بیت عصمت و طهارت قسمت دوم

آیا شیعه قائل به الوهیت اهل بیت می باشد؟

بحث علم غیب تا چه اندازه در این اتهام نقش دارد؟

انواع علم غیب

 

دریافتاندازه
فایل 12876-f-farsi.mp455.6 مگابایت