جلسه دوازدهم رصد کتابهای ضد شیعی / جلسه چهارم جزوه زنده ها مرده اند / توسل ودلیل شرک شیعیان چه میباشد ؟

جلسه دوازدهم رصد کتابهای ضد شیعی / جلسه چهارم جزوه زنده ها مرده اند / توسل ودلیل شرک شیعیان چه میباشد ؟

جلسه دوازدهم رصد کتابهای ضد شیعی / جلسه چهارم جزوه زنده ها مرده اند / توسل ودلیل شرک شیعیان چه میباشد ؟

دریافتاندازه
فایل دلایل تکفیر شیعیان در کتاب های وهابیت 43.25 مگابایت