وظیفه شیعیان امام زمان در ارتباط با قفل غیبت

سخنرانی نیمه شعبان 1394

سخنرانی نیمه شعبان 1394 : وظیفه شیعیان امام زمان در ارتباط با قفل غیبت