جلسه دهم بررسی کتابهای ضد شیعی / جلسه دوم بررسی کتاب زنده ها مرده اند / بررسی شبهه یدعون من دون الله

جلسه دهم بررسی کتابهای ضد شیعی / جلسه دوم بررسی کتاب زنده ها مرده اند / بررسی شبهه یدعون من دون الله

جلسه دهم بررسی کتابهای ضد شیعی / جلسه دوم بررسی کتاب زنده ها مرده اند / بررسی شبهه یدعون من دون الله