فیلم

رجبی فضیلت کن
ماه رجب رحمت خدااِن خداسی دی ماه پووینگنو رحمت کن کهوری بندونیکه نازل بےلزےاِن:
ایام البیض
ایام البیضی فضیلت کن بیان بےکوشش بیاسےیود: ایام البیض گا لزووینگنو یود زیربو بیان بیاسےیود.
عقائد اسلامی قسط (3)
اصول دین کن بیان بیاسےیود: اصلی معنا پو بیان بیاسےیود اصول دین کن:توحید،نبوت،امامت،معاد
عقائداسلامی قسط (2)
دینگنو ارکان ایمان کن بیان بیاسےیود: گاسوچگی سی کلمه شهادتین پوزبانیکه جاری بیاسنه کهومسلمان ان کهوئےجان،مال،عزت،آبرو،خون لژحمه اِن
احکام مبتلابه :قسط( 26)
احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. آیاشینگ کنیکه تیمم بیو ینمه مے؟ آیاتیمم چونیکه بیوصحیح اِنایامین؟ خشیرفه یودپی تهلبیکه تیمم صحیح اِنایامین؟
احکام مبتلابه:قسط (25)
احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. معنای تیمم لغتیگنوقصد،اراده بیوله زیربی اِن وضویاغسلی بدل له. یونه ژوخ اصطلاحینگنوجایگزین بیوله زیربی اِن وضویا غسلی بدل له
احکام مبتلابه: قسط (27)
احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. تیممی فائده وفلسفو 1) فائده چکپو دواِن انسان له دی تیمم پووینگنو صحت وسلامتی فائده یود.جغینگنه چندبارنتی رگوله رطوبت(چهوهوش) تهون منه انسانی اعصاب(سمپاتیک دےونا پاراسمپاتیک) له اثرتهون چوگید. 2)نیسی ریسی فائدو دواِن نتی اخلا
ایام البیض
(4) عقائداسلامی:قسط
(4) عقائداسلامی:قسط
 عقائد اسلامی قسط(3)
عقائد اسلامی قسط(3)

Pages