فیلم

اسلام کی بنیادی تعلیمات پر دشمن کی نظرہے اس موضوع پرتاریخی شواہد پر مشتمل مطالب کو بلتی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
احکام مبتلابه: قسط (4)
احکام مبتلاینگنه چکپوحجاب اِن(پرده بیو)سوسوسی زبونامحرمی شیدانا آیا محرم ونامحرم کن له حجاب بیا رگوسپی اِنایامین؟
احکام مبتلابه: قسط (5)
احکام مبتلاینگنه چکپومیکپ بیو سوسوسی فچوا یودپو،زینت بیو جائز اِنا یامین؟
احکام مبتلابه:قسط (10)
احکام مبتلاینگنه چکپومرجع تقلید پو انتخاب بیواِن مرجع اعلم نوزین بےلم خسوم یود 1-سوسوله نوزین گوا رگوس 2- منده نیسی گواهی منمه رگوس 3- اهل علم والولا نیسی گواهی منسنارے
احکام مبتلابه:قسط (12)
احکام مبتلاینگنه چکپو تقلید اِن بو دوک یا بونودوک هرایک بالغ گواچک تقلید بیو واجب اِن
احکام مبتلابه:قسط (6)
احکام مبتلاینگنه چکپوهلتایود پو فیلم کن دینگنو نامحرم میونی یونه ژوخ اشونی لس بید آیا یافیلم کن له هلتو جائز اِنا یامین؟
احکام مبتلابه:قسط (7)
احکام مبتلاینگنه چکپولباس اِن جنس مخالف لباس گونمومیونی اشونی یونه ژوخ اشونی میونی لباس گونمو جائز اِنایامین؟
احکام مبتلابه:قسط (14)
احکام مبتلاینگنه چکپووضواِن وضولغتنگنوهلژحمه (پاک)بیوله زیرید اصطلاحینگنومخصوص چهوله زیرید وضوئی طریقه نیس یود چکپو، ترتیبی اِن نیسی دو، ارتماسی اِن
احکام مبتلابه:قسط (18)
احکام مبتلاینگنه چکپوغسل اِن شرائط غسل اشین یود وضوله شرائط یودپنه ژوخ وضو له سا شرائط یودوضوله اعضای وضو هلژحمه دوکپه رگوس یودنه ژوخ غسل له سا تمام رگو(بدن)پو هلژحمه دوکپه رگوس
لیله المبیت
لیله المیت چی ژهن چی اِن زیربو بیان بیاسےیود یعنی شب ههحرت له پیغمبری بستریکه علی (ع) نیدتنگفه یود ژهن اِن.
احکام مبتلابه:قسط (19)
احکام مبتلاینگنه چکپوغسل اِن گا غسل کنیکه فیق بیا نیانید؟ غسلِ جنابتیکه واجب فیق بیانیانید غسلِ جنابتی بعدله وضو بیو صحیح مین باطل اِن غسلِ جنابتی علاوه اےغسل کنی بعد له وضو بیو ضروری اِن
احکام مبتلابه:قسط (21)
احکام مبتلاینگنه چکپووضواِن وضینگنوچهوغدونیکه تنگمی طریقو چی اِن؟ وضینگنوغدونگ نا لقپونگ له لقپه تردپه یودپو واجب اِنا وضینگنوغدونگ، لقپونگ دفعه ژامژے چهوےاِن؟
احکام مبتلابه:قسط (23)
احکام مبتلاینگنه چکپواسماء معصومین(ع)وقرآن اِن. آیاوضومیدپه قرآن پوفیسےشب قدر کن له گوئکه کلبو جائزاِنایامین؟ آیا قرآنی آیات کن وضومیدپه ٹائپ بیوجائز اِنایامین؟ آیاقرآنی ترجموله لق تهوکپه یانیدایا ینمه مید؟ آیاقرآنی آیات کن سترقپو جائزاِنا یامین؟
احکام مبتلابه: قسط (24)
احکام مبتلاینگنه چکپوقرآن اِن. آیا افطرسونگفه یود قرآن پویونه ژوخ دعائی شوقبونگ سترقپه یود پوجائزاِنایامین؟ افطرسونگفه یودپی قرآن کن چهم چوکپه یود پی لم بقچی یود 1)پاک اِنمه یودپی(مکان)ملسےله کبه رگوس 2)جاری یودپی چهیوینگنوفنگمه رگوس 3)مراکزقرآن کن له من
احکام مبتلابه: قسط (28)
احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. تیممی مصلحت خسوم یود 1)انسان له غسل بےزحمتی شیداناسترونگسےیغید. 2)طهارتی انتظام گوید. 3)کهویکه خدائی نعمت کن تمام گوید.
عقائداسلامی: قسط (4)
مسلمان سوله زیر بی اِن ؟ مسلمان اصل خسوم یود ،توحید،نبوت،امامت،معاداِن گاسوچک دوینگله اقرار بیاسنه مسلمان اِن.

Pages