فیلم

دی تقریپوینگنواصحاب کنی عدالتی بارینگنوقرانیگنه بیان بیاسےیود قرآنی سی اصحاب بقچی مدح بیاسےیود بقچی ذم بیاسےیود.
امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت
امام رضا علیہ السلام کی زیارت معہ اردو ترجمہ
شیعه سنی نیسکو علم غیبی بارینگنواعتقادیودکه علم غیب مخصوص خدا اِن.لیکن خداسی کهوری مخصوص بنده بقچی له شیازدےبیاسےیود.
صحابی مفهوم پو،معناپوبیان بیاسےیود. صحابه لغت نااصطلاحینگنومعنابیاسےیود. صحابی توهین بیاسناچی حکم یود. علماےاهل سنتی صحابی بارینگنوچی زیرے یود.
بدائی معناپو بیان بیاسےیود. بداءشیعه،سنی نظرینگنوبیان بیاسےیود. بداءخدائی بارینگ جائزانایامین؟
دینگنو رجعتی معناپوبیاسے یود. شیعه سنی نیسکوے علماکنی نظریونگورجعتی بارینگ بیاسےیود. قرانیگ رجعتی بارینگ یودپونگ سابیان بیاسےیود.
وهابیونی زیریدکه قرانیگنواونگفه یودپی مطلق دعاکن دعاان زیرد. غیرخداله بلنگفه یودپومثل انبیاء،اولیاء،علماء،صلحاءیونه ژوخ شهداءکن شرک ان زیرد.
شیعونی دشمن کنی شیعونیکه الزام تنگسےیودکه شیعونگ تحریف له قائل یود اما یووی جواب پو قرآن نا روایات داونا شیعی دانشمندان کنی شیدانا بیان بیاسےیود.
دی تقریرپوینگنوامام علی مقام کن قرآن نا سنتینگ بیان بیاسےیود
وهابیونی شیعونیکه تنگمه یود تهمت کنینگنه چکپو امام کنی بارینگنوالوهیت ان. وهابیونی زیریدشیعونی کهوتی امام کنی صفات کن خدائی صفات نابرابرکهیرید.
فضائل حضرت زهراء(س)
توسل قرآن نا روایاتی نظرینگنوبیان بیاسےیود. توسل خدائی درگاهینگنو سوسےتونگونگ حاجات کن بیونگمه یودپوله توسل بیو ان. توسل بیو شرک انا؟
دی تقریرپوینگنو قساوت قلبی چی پیغام منیدزیربوبیان بیاسے یود
حضرت زینبی کربلانا کهیرےشام ناکوفی بازارکنینگ حق نا ناحق دونا ظالم نامظلوم کن نوزینگ گوچوکسید
فتح خیبرینگنوپیغمبر سی علی بن ابی طالبی طاقت،شجاعت هلتنگمومقصدانپه. فتح خیبرینگنوعلی بن ابی طالبی سی مرحب واصل جهنم بیاس پی ان.
امام جعفر صادق(ع) کسل یود ابوطالب مثل اصحاب کهف ژوخ اِن. صدراسلامینگنو مبلغ اسلام پوابوطالب ان. شعب ابوطالبینگنوپیغمری ستروقپوسترونگ کهن ابوطالب ان.

Pages