فیلم

حضرت آدم علیہ السلام  کا  امام حسین علیہ السلام پر رونا
امام حسین علیہ السلام پر گریہ و عزاداری کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے لہذا اس فائل میں حضرت آدم علیہ السلام  کی سیرت کو مکتب اہل بیت کی زبانی آسان بلتی زبان میں پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے۔
دی تقریرپویزیذ(لعنت الله علیه)سی کهوری یاکم مدتی خلافتی دورانینگنو ٹق ٹق جنایت بقچی بیاسید.
دی تقریرپوابوهریری شخصیتی بارینگنو بیان بیاسے یود.
امام علی امامت پو ثابت گوایود پی دلیل کنینگنه چکپودلیل عقلی اِن فقط دلیل عقلی کافی مین بلکه دلیل عقلی نا یمبو آیات کن نا روایات،داواناتاریخ یونیکه نا ثابت بیارگوس پی اِن. دی تقریرپوینگنو یا دلیل نیسکویکه نا امامت امام علی اثبات بیاسےیود. 1- دلیل قرآنی 2-
دی تقریپوینگنوامام علی اولاد کنی منتخ فو خلفائی منتخ کن(ابوبکر،عثمان،عمر) چا تخفی اِن زیربولا اهل سنت ،شیعه نیسکوےرولنا جواب کن ذکربیاسےیود.
امام علی (ع) مقام نامنزلتی بارینگنویوژے حدیث کن پیغمبری کسل بیونگسےیود دو سونگناسا ملعون بقچیگی سی امام علی(ع) له لعن، دشنام زیرےیود یوسوسی زیرفی اِن زیربو یتی خدمت له عرض بیاسےیود.
خداقیامت تهونگمی بارینگنو شیعه سنی نیسکوے نظرینگنوبیان بیاسےیود، دوانا قرآنی آیات کن که خداتهونگمی بارینگنونازل سونگسےیود دونگ یتی خدمت له ببیان بیاسےیود.
امامتی مقام نا منصبی بارینگنو شیعه ناسنی نظریوینگ چک مید. شیعی نظریوچی اِن دواناسنی نظریوچی اِن زیربیان بیاسے یود.
امام علی منتخ پوقرآنیگنو ذکرمسونگفه ناژوخ غدیری منتخ پوسا ذکرسونگفه مید اما غدیری بارینگنوآیات منگمونازل سونگسےیود. غدیری منتخ پو قرآنینگنوچاذکرمسونگفی اِن زیربوبیان بیاسےیود.
شیعونی دشمن کنی شیعونیکه الزام تنگسےیودکه شیعونگ تحریف له قائل یود اما یووی جواب پو قرآن نا روایات داونا شیعی دانشمندان کنی شیدانا بیان بیاسےیود.
صحابونگ وکهونی توهین بیایودپو
شیعه سنی نیسکو علم غیبی بارینگنواعتقادیودکه علم غیب مخصوص خدا اِن.لیکن خداسی کهوری مخصوص بنده بقچی له شیازدےبیاسےیود.
دی تقریپوینگنووهبی نا سنی فرق کن بیان بیاسےیود،آیاسنی وهبی اِنا؟ یووی علاوه سنی مذاهب بجی پوی بارینگنوسابیان بیاسےیود.
حدیث مَن مات اهل سنتی نظرینگنو
غلوشیعونی نظرینگنو
امامی مقام نا منصب پوخدا سی معین بیایود یوناژوخ امام کنی تعدادپوسا خدا سی تعیین بیایود،داونا پیغمبرخداسی امام کنی تعداد پوسا ببیان بیاسےیود.

Pages