غیرخدا له بلنگفه یودپوشرک انا؟

وهابیونی زیریدکه قرانیگنواونگفه یودپی مطلق دعاکن دعاان زیرد. غیرخداله بلنگفه یودپومثل انبیاء،اولیاء،علماء،صلحاءیونه ژوخ شهداءکن شرک ان زیرد.
AttachmentSize
File 12972-f-balti.mp447.42 MB